Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

VIKOTE

AZ EMDR TERÁPIA FOLYAMATA KÖZELRŐL - VIDEÓRÓL BEMUTATOTT ESETRÉSZLETEKKEL - workshop

2017. március 27. - VIKOTE

Steinberg Johanna
Egyensúly Pszichoterápiás Rendelő

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

Az EMDR terápia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)olyan pszichoterápiás eljárás, amelyettraumatikus élmények következtében kialakult pszichés zavarok kezelésére dolgoztak ki. Hatékonyságát számos kutatás igazolta;többek között az APA (American Psychiatric Association) és a WHO is (World Health Organization) a PTSD egyik leghatékonyabb kezelési módjának tekinti és első helyen ajánlja.

A EMDR-t eleinteleginkább a poszttraumás stressz zavar kezelésére alkalmazták, időközben azonban számos olyan kórkép kezelésében is hatékonynak bizonyult, melyeknek kialakulásában az ún. patogén emlékek szerepet játszanak. Így sikerrel alkalmazható többek között bizonyos depresszív zavarok, szorongásos kórképek (pl. pánik, fóbiák), krónikus gyászés más alkalmazkodási zavarok, krónikus fájdalom szindróma, krónikus fáradtság szindróma, szerfüggőségek, személyiségzavarok vagy gyermekek magatartászavarainak kezelésében is.

Az EMDR eljárás azon a megfigyelésen alapul, hogy a pszichés megterhelés érzése feltűnően gyorsan csökken, amikor a személy a megterhelést okozó eseményre gondolvaszakkádikus szemmozgásokat végez. Shapiro ezt a jelenséget vizsgálva dolgozta ki módszerét, melynek standardizált kezelési folyamata nyolc szakaszból áll (1. anamnézis, 2. előkészítés, 3. felmérés és értékelés, 4. feldolgozás, 5. installáció, 6. testérzések ellenőrzése, 7. lezárás, 8. újraértékelés).

Egy általánosabb elméleti bevezető után ezeket a szakaszokat ismertetem részletesebben vetített esetrészletekkel illusztrálva. A workshop második felében egy teljes EMDR ülést is bemutatok ugyancsak videón.

„Egy tipikus 90 perces EMDR ülés során a terapeuta gyors változásokat figyelhet meg a páciensnél. Azok a terapeuták, akik eddig pszichodinamikus megközelítéssel dolgoztak, a kezelés során olyan jelenségekre lehetnek figyelmesek, mint pl. a szabad asszociáció, a katarzis, a lereagálás, vagy a szimbolizáció, esetleg az eredeti családra vonatkozó tartalmak felbukkanása. Viselkedésterapeuták valószínűleg tanulási láncolatokra, generalizációra, kondicionált válaszokra, társításraés sok más viselkedéspszichológiai jelenségre figyelnek majd fel. Kognitív terapeutáknak pedig bizonyára a kognitív struktúrák és meggyőződések progresszív változása fog feltűnni… Az AIP modell (az EMDR működési elvét magyarázó „adaptív információfeldolgozási modell”) olyan egységesítő elméleti keretet kínál, ...amely a patológiás jelenségeket diszfunkcionálisan tárolt információnak tekinti, amely a feldolgozási rendszer hosszabb idejű aktivációjának segítségével adekvát módon asszimilálható”.

Shapiro, F. (1998).EMDR -Grundlagen und Praxis. Handbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen. München:Junfermann Verlag, 85-86.    

„TÜZES, SAJGÓ SEB VAGYOK…” – ALACSONY KÜSZÖBŰ KOGNITÍV-VISELKEDÉSTERÁPIA A SEBÉSZETI GYAKORLATBAN - absztrakt

Uram Dóra1, Perczel-Forintos Dóra1, Harsányi László2
1-    Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék
2-    Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

Áttörést jelent a szomatikus betegek számára, hogy most már számukra is elérhetővé vált  a klinikai pszichológiai ellátás, így például  a pszichoterápia. A sebészeten olyan specifikus betegpopulációról van szó, akik életet fenyegető vagy krónikus szomatikus alapbetegségük révén kerülnek hospitalizációra és tervezetten vagy akutan operációra. Számos, emocionálisan megterhelő, kiszámíthatatlan helyzettel néznek szembe, a fluktuáló intenzitású és krónikussá váló distressz, a reménytelenség, tehetetlenség érzései jelentkeznek. Vizsgálatok szerint a páciensek kb. 47%-nál áll fenn pszichiátria zavar (depresszió vagy szorongásos zavar); 32%-nál alkalmazkodási zavar. Számos bizonyíték alátámasztja, hogy az akut posztoperatív fájdalom súlyosbítja a depressziós tüneteket, ez pedig alacsonyabb fájdalom-toleranciához vezet, ami növeli a komplikációk esélyét és rontja a kimenetet, ha nem kezelik.

Az alacsony küszöbű kognitív-viselkedésterápiás intervenciók célja a diagnózis, a kezelések, és a beavatkozások érzelmi terhének csökkentése, valamint az új kihívásokra adott konstruktív reakciók kidolgozása, a reziliencia elősegítése. A CBT technikák s adaptálása specifikusan történik: a betegség jellegétől, lefolyásától, a beteg premorbid személyiségétől és a beavatkozás időzítésétől (pre- peri-, és posztoperatív fázis) függően.

A preoperatív időszak („prehabilitáció”) kiemelt feladata a pszichodiagnosztika, mely elősegíti a premorbid személyiség és megküzdési stratégiák, valamint a pszichés dekompenzálódás irányába mutató sérülékenység felmérését. Fontos szerep jut a pszichoedukációnak, mely révén lehetővé válik a beteg szubjektív értelmezéseinek, esetleges kognitív disztorzióinak feltárása és korrekciója. Mindezek együttesen segítik a megfelelő adherencia kialakulását. A gyakran változó fizikai állapot, bizonytalanság, kiszolgáltatottság és tehetetlenség érzéseivel való megküzdésben kulcs szerepe van a maladaptív kogníciók és diszfunkcionális helyzetértelmezés feltárásának, átkeretezésének.

Posztoperatívan a kogníciók nehéz hozzáférhetősége miatt előtérbe kerülnek a vezetett imaginációs technikák, illetve az esetlegesen hanyatló szomatikus állapot okán a viselkedésterápiás technikákra tevődik a hangsúly – mint a figyelmi fókuszváltás, fokozatos aktivitás felépítés és aktivitásmonitorozás, tudatos tervezés. Ezek együttes célja a figyelem irányításán alapuló tünet-kontroll, valamint az énhatékonyság erősítése.

Az előadásban a sebészeti kezelés mellett adjuvánsan alkalmazott kognitív-viselkedésterápiás eszköztárat és terápiás folyamatot esetismertetéssel szemléltetve mutatjuk be.

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA HAJLÉKTALAN FIATALOK KÖRÉBEN - absztrakt

Antigonos Sochos (PhD)1, Bálint Andrea2, Susan Smith1
1 University of Bedfordshire, Department of Psychology
2 Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ 

A 2 éves Open Minds kutatási project kifejezetten hajléktalan fiatalok számára tette elérhetővé a mentálhigiénés szolgáltatásokat Lutonban, hogy a Nemzeti Egészségügy várólistáit kikerülve a hostelekben lakó fiatalok hamarabb és könnyebben jussanak segítséghez. A kliensek a város 5 fő hajléktalanokat elszállásoló szervezetén keresztül érkeztek, az adatok feldolgozását a Bedfordshire Egyetem Pszichológia Tanszéke végezte. A vizsgálatban résztvevők a terápia előtt, befejezéskor és 3 hónappal később töltöttek ki kérdőíveket. Az észlelt változásokról a terapeuta és a kliensekkel személyes kapcsolatban levő szociális munkások is kérdőíves formában számoltak be.Összesen 57 személy köteleződött el a projectben, majd 25 fejezte be sikeresen a Kognitív Viselkedésterápiát a terápiás terv szerint. Az esetek komplexitása miatt sématerápia is alkalmazásra került, de elsősorban a NICE jóváhagyott kognitív-viselkedésterápiás modelleket követtük a kezelés során. A mért változók között szerepelt a depresszió, észlelet stressz, szerhasználat, önkárosító és antiszociális viselkedés, trauma és PTSD tünetek, interperszonális nehézségek ésa tanulás és munkába állás statisztikai adatai. A kognitív viselkedésterápia kereteit rugalmasan kellett a klienspopuláció igényeihez és problémáihoz alakítani. A kontrollcsoporthoz képest a terápiában részesülők általános pszichopatológiája, depressziója és poszttraumás stressz tünetei szignifikánsan javultak és szignifikánsan kevesebb interperszonális problémáról számoltak be. A felépülési arány 75%-os volt.    

AZ ADDIKCIÓS ZAVAROK MOTIVÁCIÓS HÁTTERE: KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYEK - absztrakt

Demetrovics Zsolt
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

A motivációs dimenziók szerepét elsőként a serdülőkori alkoholhasználat vonatkozásában hangsúlyozták a kutatók, rámutatva, hogy ezen dimenziók több, mint 50%-ban felelősek az alkoholhasználat magyarázatáért. A kutatások később kiterjedtek más életkori csoportok és más szerhasználati formák, illetve addikciós jelenségek vizsgálatára is, feltárva azokat a motivációs dimenziókat, amelyek meghatározóak az egyes viselkedések alakulásában. Jelen előadás ezen motivációs dimenziók szerepét elsősorban a problémafeltárás és a terápiás lehetőségel szemszögéből mutatja.

NEM-TUDATOS TANULÁSI FOLYAMATOK ÉS INTUÍCIÓ - absztrakt

Németh Dezső
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

VIKOTE Kongresszus - 2017.04.21-22.
Bővebb információ

Az előadás bemutatja a nem-tudatos tanulási és intuitív döntési folyamatok pszichológiai és idegtudományi hátterét. Továbbá megvizsgálja azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk átírni automatikus és szokásjellegű viselkedéseinket és azt is, hogy ezeket a folyamatokat, hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni. Az előadás tárgyalja az empirikus eredmények pszichoterápiás relevanciáját.